การนิเทศการศึกษา

การนิเทศการศึกษา    

            ความหมายการนิเทศการศึกษา

                        ดุสิต  ทิวถนอม (2540 : 2) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารและวิธีการต่าง ๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 7) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศการศึกษา ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือและพัฒนาผู้สอนในการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพ

ราชัย จันทร์หัวโทน (2547 : 79)  ได้กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

สุมาลี แก้ววิมล (2547 : 40) ได้เสนอว่า การนิเทศการศึกษาหมายถึง การดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมมือปรึกษาหารือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลสำเร็จในการที่  จะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สำเริง  แสงทัน (2548 : 30) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการกระทำของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน

จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการชี้แนะช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ และการร่วมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาช่วยให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษามีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียนการสอนโดย ผู้นิเทศเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือครูให้เป็นผู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะสังคมที่วิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานนิเทศการเรียนการสอน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s