8 นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        จาตุรนต์ การปฏิรูปการศึกษาหรือการจัดการศึกษต้องพิจารณาจากโจทย์ใหญ่ คือ การที่ ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลกซึ่งมีเศรษฐกิจขอสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศใหญ่ๆ ของเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นแกนนำ แต่จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มประเทศ ดังกล่าวต่างได้รับผลกระทบ เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้บางประเทศเช่นจีนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วมาก ก็ยังมีการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจ ในสภาพอย่างนี้มีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกันของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียนจึงมีความจำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคม การสื่อสาร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและกำลังเร่งดำเนินการในด้านนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สำคัญมาก และขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญ ของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ทักษะสำคัญในภาษาไทย

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

  • การอ่าน  การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง   ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูดลำดับเรื่องราวต่าง  ๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ
  • หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  • วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทำความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
โพสท์ใน งานนิเทศการเรียนการสอน | ใส่ความเห็น

การนิเทศการศึกษา

การนิเทศการศึกษา    

            ความหมายการนิเทศการศึกษา

                        ดุสิต  ทิวถนอม (2540 : 2) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารและวิธีการต่าง ๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานนิเทศการเรียนการสอน | ใส่ความเห็น

การนิเทศการศึกษา

ความหมาย

                คำว่า การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุง ดังนั้นการนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำ หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนได้มีผู้ให้ความหมายคำว่า การนิเทศการศึกษา ไว้แตกต่างกัน ดังนี้

สเปียร์ส (Spears) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการทำงานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้เป็นกระบวนการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพื่อให้ครูได้ช่วยตนเองได้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานนิเทศการเรียนการสอน | ใส่ความเห็น

เว็บไซต์เพื่อนครู

การ์ตูนณ วันนี้การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั้น ครูผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระนั้นจะมีความแตกต่างไปตามธรรมชาติของรายวิชา หากเพื่อนครูขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรม เราขอแนะนำเว็บไซต์เพื่อนครู ซึ่งจะเป็นเพื่อนคู่คิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกสาระ/ทุกเรื่อง/ทุกกิจกรรม พร้อมที่จะช่วยแก้ไขข้อข้องใจเพื่อนครูตลอดเวลา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น